Actievoorwaarden

Algemene spelvoorwaarden
Mentos Gum Madtrip Jackpot Actie


Algemeen

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een deel van de Madtrip jackpot” van Mentos Gum die georganiseerd wordt door Perfetti Van Melle Benelux BV (Zoete Inval 20, 4815 HK Breda) (hierna: de Organisator).

2.       Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met de voorwaarden.

3.       Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via www.mentos.be/madtrip.

 

Deelname en mechanisme ‘Win een deel van de Madtrip Jackpot’

4.       Deze actie loopt in België van 8 oktober 2018 tot en met 16 december 2018 (de actieperiode).

5.       Deelname aan de actie geschiedt via aankoop van twee Mentos Gum rollen en het uploaden van een foto met deze Mentos Gum rollen.

6.       De wijze van deelname aan deze actie is als volgt:

  • A.      Koop twee Mentos Gum Rollen (Fresh Mint, Bubble Fresh, Cherry of Eucalyptus) gedurende actieperiode.
  • B.      Ga naar www.mentos.be/madtrip
  • C.      Upload een originele foto met de Mentos Gum rollen op de actiepagina en vul dit aan met de benodigde gegevens.
  • D.      De jury, bestaande uit het Mentos Gum Team, zal op basis van originaliteit twintig foto’s selecteren.
  • E.      De winnaars zullen op 20 december 2018 per email geïnformeerd worden.

7.     De ingezonden foto moet aan de volgende criteria voldoen:

  • a)      Er moeten twee Mentos Gum rollen zichtbaar zijn op de foto;
  • b)      De foto moet door de inzender zelf genomen zijn.

8.       Gedurende de campagne is op Galaksie TV de stand van de te winnen jackpot te volgen. De jackpot wordt gevuld middels opdrachten die twee teams in de serie Madtrip bij elkaar spelen. De eindstand van de jackpot wordt bekend op zaterdag 24 november 2018 als de finale aflevering van Madtrip wordt uitgezonden.

9.       De door de deelnemers te winnen gezamenlijke jackpot kan oplopen tot maximaal €10.000. Iedere inzending maakt kans op een-twintigste deel van de jackpot. In totaal zullen er twintig winnaars worden geselecteerd

10.    Iedere inzending maakt kans op een-twintigste deel van de jackpot, welke onder 20 winnaars zal worden verdeeld. De totale prijs per winnende actiecode kan dus oplopen tot €500.

11.    De foto’s met Mentos Gum rollen kunnen van 8 oktober 2018 tot en met 16 december 2018 worden geüpload op de website.

12.    Iedere deelnemer die de stappen beschreven onder punt 6 volgt en voldoet aan de overige voorwaarden van de actie dingt mee naar de prijs.

13.    De winnaars zullen worden geselecteerd door het Mentos Gum Team op basis de ingezonden foto. Winnaars zullen op 20 december 2018 per email geïnformeerd worden. Na afloop van de serie (op 24 november 2018) is de eindstand van de jackpot bekend, welk bepalend is voor de hoogte van de geldprijs van de winnaars.

14.    De winnaar heeft vier weken na de persoonlijke bekendmaking van zijn of haar geldprijs, de tijd om te reageren per mail. Mocht de winnaar ter zijner tijd nog geen contact met de Organisator hebben opgenomen dan zal er een nieuwe winnaar onder de deelnemers worden geselecteerd. Alle deelnemers die voldoen aan de voorwaarden maken kans op de prijs.

15.    De prijs bestaat uit een geldbedrag (een deel van de jackpot) welke verloot zal worden over twintig deelnemers aan de actie via www.mentos.be/madtrip.

16.    De prijs kan niet (geheel of gedeeltelijk) worden ingewisseld voor andere diensten of producten.

17.    Er kan meerdere keren worden deelgenomen aan de actie, maar per persoon kan er slechts één keer een deel van de jackpot gewonnen worden.

18.    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de consumentenservice van de Organisator.

Te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 800-5536365 of via mentos@nl.pvmgrp.com.

 

Voorwaarden voor deelname

19.    De minimale leeftijd voor zelfstandige deelname aan deze actie is 18 jaar. Deelname van minderjarigen aan deze actie wordt nadrukkelijk uitgesloten.

20.    Deelname is uitgesloten voor (A) eenieder die niet woonachtig is in België, (B) de medewerkers van Perfetti van Melle Benelux BV of enige gelieerde entiteit, en (C) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de actie betrokken is.

21.    De organisator behoudt zich het recht voor om (potentiële) deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in het geval van onjuiste of onvolledige informatie en of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

22.    De Organisator en ingeschakelde hulppersonen of derden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de actie.

23.    De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele druk-, typ- of zetfouten.

 

Privacy

24.    De door de deelnemer verstrekte (contact)gegevens worden door de Organisator uitsluitend gebruikt voor de actie en daaruit voortvloeiende promotie, één en ander conform de geldende wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

25.    De deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

26.    In overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake bescherming van persoonsgegevens deelt Organisator aan deelnemers mede dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door Organisator als gevolg van het akkoord gaan met deze voorwaarden en dat de persoonsgegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van Organisator. De deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde persoonsgegevens op basis van deelname aan de Actie met als doel het mogelijk maken van communicatie met de deelnemers over de Actie en het opsturen van het gepersonaliseerd label.

27.    Organisator deelt aan de deelnemers mede dat persoonsgegevens niet zullen worden doorgegeven aan een andere partij dan Organisator of een ander bedrijf dat deel uitmaakt van de Organisator Groep (dat zich mogelijk buiten de Europese Unie bevindt) of enig ander bedrijf dat geen verwerkersrelatie heeft met Organisator, en uitsluitend zullen worden doorgegeven ten behoeve van het in stand houden van de genoemde contractuele relatie.

28.    Organisator bewaart persoonsgegevens voor zolang als dat noodzakelijk is om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan een wettelijk voorschrift dat mogelijk aan Organisator de verplichting oplegt om de gegevens voor een langere periode te bewaren.

29.    Organisator informeert deelnemers over het recht om persoonsgegevens in te zien, het recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of om de verwerking te beperken of om daartegen bezwaar te maken, alsook over het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor alle zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de voornoemde rechten, kan er een verzoek worden gericht tot Organisator, aan het adres dat aan het begin van het contract staat vermeld.

30.    Organisator informeert deelnemers over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

  

Slotbepalingen

31.    De geldprijs wordt door een derde partij (Towel Media BV) namens de Organisator overhandigd aan de winnaars. De verschuldigde kansspelbelasting ingevolge de wet op de Kansspelbelasting is voor rekening van de Organisator.

32.    In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kan de deelnemer contact opnemen met de consumentenservice van Mentos Gum, telefonisch via +31(0) 800-5536365 of via email: mentos@nl.pvmgrp.com.

33.    Op deze actie, deze actievoorwaarden en alle met deze actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. De Organisator handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.